ขอบคุณทุกท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน banhuanontan.in.th / บ้านหัวโนนตาล.ไทย ด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและภาคีสนับสนุนต่าง ๆ  ขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในการสร้างเว็บไซต์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย .th และ .ไทย ปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันเสาร์ ที่ 3 - วันอาทิตย์ ที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3) โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) จึงมีเว็บไซต์นำเสนอแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานครู-นักเรียน ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สามารถเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดี และบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ข่าว ประกาศ กิจกรรม ห.น.ต.

โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ได้รับรางวัล ECO - SCHOOL BEGINNER

โรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น ปี 2567 - 2570

โดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จดหมายข่าว

อาหารกลางวัน School lunch

ภาพกิจกรรม

รายงานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบงาน สพฐ.

ผลงานครู-นักเรียนข่าวการศึกษา

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์